СОЛАРНИ, ВЯТЪРНИ И ВОДНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

 

- Идеен проект
- Одит - Оценка на наличния и прогнозния потенциал за производство на електроенергия
- Инвестиционен проект - Технологична част, Електро - външно и вътрешно ел. захранване и ЗРУ-20 kV, Конструкции, Архитектура, Геодезия, ВиК, ОВиК и ПБЗ.
- Бизнес план - при кандидатстване за субсидии.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
 

Вътрешни силнотокови инсталации

Вътрешни слаботокови инсталации Външно ел захранване до 35 kV
Закрити и открити разпределителни уредби
- захранване на машини
и съоръжения
- осветление
- мълниезащита
- заземяване
- озвучаване
- наблюдение и контрол
- пожароизвестяване
- кабелни линии
- въздушни линии
- БКТП
- МКТП
- Вградени ЗРУ